2016, november: Utveckling av ICF Core Sets för autism

I september 2016 hade jag förmånen att delta i en tredagars workshop på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) i Stockholm. Workshopen var en del i en vetenskaplig process som syftade till att ta fram s k ICF Core Sets för autismspektrumtillstånd. ICF är Världshälsoorganisationens klassifikation av funktionsförmåga, funktionsnedsättning och hälsa, och kan beskrivas som en omfattande databas med ett stort antal detaljer, beståndsdelar, som tillsammans beskriver hälsa och god funktion: kroppslig, psykisk, och i relation till det sociala sammanhanget. Medan diagnosmanualen ICD beskriver ohälsa och funktionsnedsättning genom att identifiera diagnoser, beskriver ICF hälsa och fungerande.
ICF är inte diagnosspecifik, men den ska kunna användas för att bedöma hälsa, självständighet och delaktighet i samhället vid exempelvis autism. På så sätt kan ICF bidra till att sätta relevanta mål att uppnå genom olika stödinsatser, för att jämföra resultat, och naturligtvis för forskning.  

Syftet med vår workshop var att välja ut de områden / delar i ICF som är centrala att titta på just vid autism. Vilket skulle bidra till skapandet av en användarvänlig kortversion av ICF för AST. Drygt tjugo yrkesverksamma personer från olika delar av världen deltog -- alla experter med lång erfarenhet av arbete med personer med autism. Vi representerade olika yrken. Jag var en av de två socialarbetarna; den andra var Patricia West-Okiri, professor i socialt arbete från Western New Mexico University, USA.

Image "ASD_ICF_consensus conference 2016 (mini).jpg"
Ett spännande och otroligt professionellt genomfört projekt. Diagnoser behövs. Men när diagnosen väl är satt är det utveckling av förmågor, adekvata hjälpmedel och fokus på en fungerande vardag som blir det viktiga.

Mer att läsa om projektet finns här:
https://ki.se/kind/utveckling-av-icf-core-sets-for-adhd-och-ast